Výpočet spalinové cesty


 

Spalinová cesta musí být dle článku 5.1 normy ČSN 73 4201 navržena a provedena tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů a místně obvyklých povětrnostních podmínek byl zajištěn bezpečný odvod spalin komínem nebo svislým kouřovodem s funkcí komína nad střechu budovy a jejich rozptyl do volného ovzduší. Současně nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat, a musí být zajištěna požární bezpečnost všech prostorů, kterými spalinová cesta prochází.

Výpočet spalinové cesty se provádí dle norem ČSN EN 13384-1 a/nebo ČSN EN 13384-2. Výpočet tahu komína ověří zajištění požadovaného odvodu spalin při mezních provozních podmínkách připojených spotřebičů a při proměnném vlivu venkovního prostředí – teploty vzduchu, účinku větru, vliv okolních překážek atd.

Výpočty děláme při revizi spalinové cesty, při navrhování komínů a spalinových cest, a případně při zjištění problému již navržených spalinových cest, jako je dehtování a špatný komínový tah.

Používáme výhradně normovaný a aktualizovaný program Kesa Aladin – od roku 2016 jsou tyto výpočty povinné dokládat ke každému novému komínu a revizi.

Další služby v sekci Služby

Řešení této problematiky s Vámi osobně na místě rádi probereme
a zdarma Vám navrhneme nejlepší řešení
Kontaktujte nás: 573 337 214, kontaktní formulář